Search

Filters

Close

Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro

Shot of pen on top of pages of charts

Eén van de Giro structuren zoals vermeld op de pagina Wat is een Giro?, betreft een structuur op basis van de Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ  -Giro. Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro is een onder toezicht staande (AFM) entiteit.

Sinds 1999 bezit Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro  een vergunning van de AFM (Nederlandse Autoriteit Financiële Markten) voor het ontvangen en doorgeven van orders. Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ  -Giro voldoet aan alle vereisten opgelegd door de Wft (Nederlandse Wet financieel toezicht) en de bijbehorende voorschriften waaronder MiFID II en de Wwft.

De diensten van Stichting Beleggingsonderneming IQ  EQ -Giro zijn alleen gericht op klanten van vergunninghoudende ''Aanbieders'. Aanbieders zijn banken, vermogensbeheerders, verzekeraars, pensioenfondsen, enz. 

Beleggers kunnen nooit direct een rekening openen bij Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro. U gaat als Aanbieder een relatie aan met Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro en als gevolg daarvan kunnen uw klanten een rekening bij deze Stichting openen. Het blijven te allen tijde uw klanten. IQ-EQ exploiteert alleen diensten in het business to business segment en biedt daarmee dan ook nooit diensten aan in concurrentie met u als Aanbieder.

Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de bewaardiensten die worden verleend door Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ - Giro.

Wijzigingen worden onverwijld kenbaar gemaakt op deze website, waarop tevens de meest recente versie van het Reglement beschikbaar is. Dit document zal op verzoek schriftelijk worden verstrekt. 

Toezicht

Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro beschikt sinds 1999 over een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht om orders inzake financiële instrumenten van haar cliënten (“Rekeninghouders”) te ontvangen en deze door te geven aan andere beleggingsondernemingen. Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro  staat onder toezicht van en is opgenomen in de registers van de Autoriteit Financiële Markten.Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro heeft zich aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, waarvan zij de uitspraken als niet bindend aanvaardt.

Autoriteit Financiele Markten
Postbus 11723
1001 GS   Amsterdam
Tel. 0800 – 5400 540
www.afm.nl

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 – 333 8999
www.kifid.nl

Communicatie en informatie

In beginsel communiceert Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro met haar Rekeninghouders in het Nederlands. Opdrachten, opgaven en mededelingen van Rekeninghouders aan  Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro dienen te worden gericht aan:

Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ  -Giro 
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
Tel: +31 20 5 222 555
Fax: +31 20 5 222 500
E mail adres: beleggingen@iqeq.com

Persoonlijke informatie inzake de dienstverlening van IQ-EQ, waaronder begrepen rapportages en rekeningafschriften, kan door IQ-EQ in plaats van op papier, op een alternatieve duurzame gegevensdrager zoals bijvoorbeeld via internet of email, aan Rekeninghouders worden verstrekt. Niet persoonlijke informatie inzake de dienstverlening van IQ-EQ wordt door IQ-EQ verstrekt via haar website. IQ-EQ  zal ervoor zorgdragen dat de informatie op haar website actueel en toegankelijk is. IQ-EQ is op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur telefonisch bereikbaar.

Informatie over en kwalificatie van de Rekeninghouder

Stichting  Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro wint bij aanvang van de relatie met de Rekeninghouder ten aanzien van de uitvoering van haar diensten geen informatie in over de financiële positie van haar Rekeninghouder, zijn kennis en ervaring met beleggen in financiële instrumenten, zijn beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid. Het is de verantwoordelijkheid van de Rekeninghouder om Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro volledig en voldoende gedetailleerd de informatie te verschaffen die Stichting Beleggingsonderneming IQ-EQ Giro vraagt.

IQ-EQ heeft een beleid inzake het kwalificeren van Rekeninghouders. Deze kwalificatie is van belang voor de bescherming door en informatievoorziening van IQ-EQ aan haar Rekeninghouders. Zo genieten niet-professionele Rekeninghouders het hoogste beschermingsniveau. Ter bescherming van Rekeninghouders kwalificeert IQ-EQ een Rekeninghouder in beginsel als niet-professionele Rekeninghouder, tenzij IQ-EQ expliciet anders bepaalt. Om de kwalificatie te wijzigen kan contact worden opgenomen met IQ-EQ. IQ-EQ waarschuwt haar Rekeninghouders bij voorbaat voor de gevolgen van het wijzigen van de kwalificatie en de daarmee samenhangende mogelijkheid van een verminderde bescherming en informatievoorziening.

Uitbestedingsbeleid

IQ EQ -Giro besteedt geen activiteiten uit aan derden.

Bewaring van financiële instrumenten

IQ-EQ bewaart zelf geen financiële instrumenten. De financiële instrumenten van Rekeninghouders worden bewaard bij Stichting Bewaarbedrijf IQ EQ -Giro. Voor de bewaring van financiële instrumenten heeft IQ-EQ met de Stichting Bewaarbedrijf IQEQ -Giro maatregelen getroffen ter bescherming van de rechten van de Rekeninghouders. Beschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat financiële instrumenten van Rekeninghouders in een eventueel faillissement van IQ-EQ tot het vermogen van IQ-EQ worden gerekend.

Stichting Bewaarbedrijf IQ EQ -Giro bewaart de financiële instrumenten van Rekeninghouders op eigen naam, op een omnibusrekening bij zowel Nederlandse banken, bij banken in het buitenland als bij transfer agents. Stichting Bewaarbedrijf  IQ EQ -Giro is een rechtspersoon die krachtens haar statuten geen commercieel risico mag aangaan in haar bedrijfsuitoefening en zich uitsluitend bezig houdt met het houden van financiële instrumenten ten behoeve van Rekeninghouders en het beheer van door haar gehouden rekeningen voor de Rekeninghouders. Hierdoor wordt het risico op een faillissement van Stichting Bewaarbedrijf IQ EQ -Giro geminimaliseerd. IQ-EQ is hoofdelijk aansprakelijk jegens de Rekeninghouders voor alle verplichtingen van Stichting Bewaarbedrijf IQ EQ -Giro overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de garantie die IQ-EQ ten aanzien van Stichting Bewaarbedrijf IQ EQ -Giro heeft afgegeven. Deze garantie ligt ter inzage ten kantore van IQ-EQ.

Stichting Bewaarbedrijf IQ EQ -Giro draagt er zorg voor dat de som van alle vorderingen luidende in gelden en financiële instrumenten van alle Rekeninghouders tezamen jegens haar overeenkomt met de som van de gelden en financiële instrumenten die zij op haar naam bij banken aanhoudt. De uitvoering van al haar feitelijke taken verplichtingen heeft Stichting Bewaarbedrijf IQ EQ -Giro opgedragen aan IQ-EQ.

Beleggerscompensatiestelsel

IQ EQ -Giro valt onder het beleggerscompensatiestelsel. Op grond van deze regeling kunnen Rekeninghouders, indien IQ EQ -Giro onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake financiële instrumenten en/of gelden waar Rekeninghouders recht op hebben en mits wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden, recht hebben op een maximaal bedrag van 20.000 Euro per Rekeninghouder. Een dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van IQ EQ -Giro. Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor compensatie van verliezen voortvloeiend uit beleggingen.

Algemene preventieve beschermingsmaatregelen

IQ-EQ heeft de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van fraude, gebruik van voorkennis en calamiteitenbeheersing. Voor medewerkers van IQ EQ -Girogeldt voor het doen van privé-transacties een “reglement privé-transacties”. Dit reglement bevat verbodsbepalingen die beogen tegen te gaan dat door privé beleggingen van betrokken medewerkers belangenconflicten ontstaan of voorkennis wordt gebruikt. IQ-EQ heeft een compliance officer in dienst die de strikte naleving van onder meer deze regels controleert.

Vergoedingen, provisies en andere kosten

IQ EQ -Giro brengt Rekeninghouders kosten in rekening conform de hiertoe gemaakte afspraken tussen de Aanbieder en de Rekeninghouder. IQ EQ -Giro ontvangt geen provisies van derden.

Persoonsregistratie

IQ EQ -Giro heeft zich aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is opgenomen in het door het AP gehouden register. Het adres van de website van het CBP is www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Order execution policy

Please find the Order Execution Policy as conducted by IQ EQ -Giro ('Order Execution Policy') in the document 'Best Execution Beleid Stichting  Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro 2019' at Belangrijke Documenten.

Policy regarding the prevention of and dealing with conflicts of interest

Please find the  Policy regarding the prevention of and dealing with conflict of interest as conducted by IQ EQ -Giro  in the document 'Beleid belangenverstrengeling  Stichting Beleggingsonderneming IQ EQ -Giro 2019' at Belangrijke Documenten.

Wilt u weten wat wij uw organisatie aan toegevoegde waarde kunnen bieden?

Neem vandaag contact met ons op.

Contact